top of page
PRIVACY VERKLARING

Bij Schoonheidssalon LisaVisage zal er alles aan gedaan worden om de privacy van de bezoekers van deze website alsmede de personen die een dienst afnemen te beschermen. In deze privacyverklaring is omschreven hoe omgegaan wordt met de privacy van de bezoekers van de website van LisaVisage. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Op deze privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Schoonheidssalon LisaVisage, gevestigd aan Tromslagerpad 41 te Soest is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Schoonheidssalon LisaVisage

Tromslagerpad 41

3766CG Soest

06-34854539

info@lisavisage.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon LisaVisage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Foto's

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Schoonheidssalon LisaVisage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheidsgegevens, het is bij sommige behandelingen voor ons noodzakelijk om medische gegevens te ontvangen

- etnische afkomst, dit is zichtbaar op foto’s die wij maken om het verloop van behandelingen te volgen of voor gebruik op Social Media (onherkenbaar tenzij anders is overeengekomen)

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@lisavisage.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Schoonheidssalon LisaVisage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het monitoren van de voortgang van de behandeling

- Schoonheidssalon LisaVisage verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Schoonheidssalon LisaVisage neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die genomen worden door computerprogramma’s of -systemen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Schoonheidssalon LisaVisage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia - Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd. Indien u bonnen/facturen op naam heeft ontvangen, worden deze gegevens minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

Contactgegevens - Deze worden gebruikt voor communicatie over uw afspraken en voor calamiteiten. Deze gegevens worden 5 jaar bewaard na uw laatste afspraak. Daarna worden uw gegevens automatisch geanonimiseerd.

Adresgegevens - Deze worden enkel bewaard indien u bonnen/facturen op naam wilt ontvangen mét adresgegevens. Deze gegevens worden minimaal 7 jaar bewaard omwille van wettelijke verplichtingen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Schoonheidssalon LisaVisage deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Schoonheidssalon LisaVisage blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Schoonheidssalon LisaVisage gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische (geanonimiseerde) cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LisaVisage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lisavisage.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Schoonheidssalon LisaVisage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Afmelding e-mail berichtgeving

Schoonheidssalon LisaVisage gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie te versturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing. Telefonisch afmelden hiervoor kan ook. Wij zorgen dan dat je deze mailingen niet meer ontvangt.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Schoonheidssalon LisaVisage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maken we gebruik van TLS/SSL (groen slotje in de browserbalk) en van beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@lisavisage.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren je om regelmatig onze privacyverklaring te bekijken.

bottom of page